White Stork - Ciconia ciconia  -

2017-03-02

Kristallijn Maatheide

© Eddy Vaes


 
Partners